น้องแอฟฟี่ อ่านนิทานเจ้าหญิง ภาษาอังกฤษ ให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ

นิทาน หรือ ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า story ส่วนภาษาจีน อ่านออกเสียงว่า กู้ซื่อ (故事) ค่ะ

เจ้าหญิง Princess ภาษาจีนอ่านว่า กง จู่ 公主
นิทานเจ้าหญิง Princess story ภาษาจีนเรียกว่า กงจู่ เตอ กู้ซื่อ นั่นเองค่ะ

คุณแม่บันทึกวิดีโอนี้และนำมาเผยแพร่เพื่อ­­­­­­­­­­­­หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างในการส­ร­้­า­ง­แ­ร­ง­จ­ู­ง­ใ­จให้น้องๆหรือแม้กร­ะท­ั่­งค­ุณ­แม­่ๆ­เอ­งท­ี่­จะ­ช่­วยกันเต­รีย­มคว­ามพ­ร้อ­มให­้ลู­กขอ­งเร­าสำ­หรั­­บยุ­­คภาษ­าที่­สามค­่ะเช­่นเด­ิมค่­ะน้อ­­มรับ­­ทุกค­­ำแนะ­­นำติช­มเพื่­อนำมา­ปรับ­ป­รุงใ­ห­้เกิ­ด­ประโ­ย­ชน์ส­ู­งสุด­สำหรั­บ­ครอบค­ร­ัวที่­เ­ล็งเห­็­นความ­ส­ำคัญข­­อ­งอนาค­­ตของชาต­­ิตัวน้อ­­ยๆค่ะ

Top